อ้างอิง

posted on 10 Feb 2011 12:39 by phethai


 

 
 
 
 
 

edit @ 10 Feb 2011 12:43:29 by PheThai

กฏการแพร่ของเกรแฮม

posted on 10 Feb 2011 12:13 by phethai

กฏการแพร่ของเกรแฮม


การแพร่ (Diffusion)  คือ  กระบวนการซึ่งแก๊สชนิดหนึ่งกระจายไปทั่วระหว่างโมเลกุลของแก๊สอีกชนิดหนึ่ง


 

 

        

  การแพร่ผ่าน  (Effusion)     คือ  กระบวนการซึ่งโมเลกุลของแก๊สภายใต้ความดันในภาชนะใบหนึ่งหลุดผ่านรูเล็ก ๆ ไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่เป็นสุญญากาศ

 

                   กฎการแพร่ของแกรแฮม (Graham’s Law)  กล่าวว่า  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สสองชนิด  ภายใต้ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน  อัตราการแพร่ของแก๊สหนึ่งผกผันกับรากที่สองของความหนาแน่นของแก๊สนั้น   


                       = 
เมื่อ  dA  และ  dB  เป็นความหนาแน่นของแก๊ส A  และ  B  ตามลำดับ


                       = 
เมื่อ  MA  และ  MB  เป็นจำนวนโมเลกุลของแก๊ส A  และ  B  ตามลำดับ


                           =       = 
เมื่อ  R มีอัตราการแพร่ผ่าน d  :  ความหนาแน่น M  :  มวลโมเลกุล


ตัวอย่างที่ 1เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์     แก๊สใดแพร่ผ่านเร็วกว่า  และเร็วกว่าในอัตราส่วนเท่าใด        (  N = 14    C  =  12    H  =  1    O  =  13 )
วิธีทำ 1.       หามวลโมเลกุลของ  CO2  =  12 + 2(16)  =  44
หามวลโมเลกุลของ  NH3  =  14 + 1(3)    =  17   


  • NH3  แพร่ผ่านได้เร็วกว่า  CO2  เพราะมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า  (เบากว่า)

2.              =         =            =     1.6
\  แพร่ผ่านได้เร็วเป็น  1.6  เท่าของ CO2 

 

 

ตัวอย่างที่ 2  ถ้าอัตราการแพร่ของแก๊สชนิดหนึ่งเป็น 1 ใน 4 เท่าของอะเซติลีน (C2H2) ภายใต้สภาวะเดียวกัน มวลโมเลกุลของแก๊สนี้เป็นเท่าใด
                                 
                                  =  
               MA = 26 x 16   = 416 

        \ มวลโมเลกุลของแก๊ส เท่ากับ 416

 

Back <<< แก๊สอุดมคติ

>>>Main menu<<<

edit @ 10 Feb 2011 12:19:09 by PheThai

แก๊สอุดมคติ

posted on 10 Feb 2011 12:10 by phethai

แก๊สอุดมคติ 


            ในกฎแก๊สรวมเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแก๊สเกี่ยวกับ ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ แต่ยังมีสมบัติที่ควรคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ ปริมาตรหรือจำนวนโมล(n)ของแก๊สในระบบ จากกฎของอาโวกาโดรซึ่งกล่าวไว้ว่า “ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากัน”นอกจากนี้จำนวนโมลของแก๊ส ยังมีความสัมพันธ์โดนตรงกับ จำนวนอนุภาคและปริมาตรของแก๊สอีกด้วย กล่าวคือแก๊ส 1 โมลจะมีจำนวน 6.02 x 1023 อนุภาคและปริมาตร 22.4 ลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP จึงสามารถเขียนนิยามของกฎอาโวกาโดรได้ว่า ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ปริมาตรของแก๊สใด ๆ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนโมลของแก๊สนั้น ๆ


\qquad\qquad P V = n R T

โดยที่

  • V เป็นปริมาตรของแก๊ส หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
  • P เป็นความดันของแก๊ส หน่วยเป็นปาสกาล (หรือพาสคัล)
  • T เป็นอุณหภูมิอุณหพลวัต หน่วยเป็นเคลวิน
  • n เป็นจำนวนโมลของแก๊ส
  • R เป็นค่าคงตัวแก๊สอุดมคติ (ประมาณ 8.3145 จูลต่อ(โมล เคลวิน))

 

 

 

Back <<< กฏรวมเเก๊ส

Next >>>> กฏการแพร่ของเกรแฮม
 

edit @ 10 Feb 2011 12:39:10 by PheThai