ตัวอย่างเรื่องกฏของบอยล์


  1. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะทรงกระบอกขนาด 2.0 ลิตร ที่ความดัน 1.5 บรรยากาศ เมื่อเพิ่มความดันเป็น 1,500 มิลลิเมตรปรอท โดยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ปริมาตรของแก๊สจะเป็นเท่าใด

วิธีทำ เปลี่ยนความดัน 1,500 mmHg ให้มีหน่วยเป็น atm โดยใช้ความสัมพันธ์คือ ความดัน 1 atm เท่ากับ 760 mmHg

                                  = 1.97 atm

จากกฎของบอยล์    P1V1          =       P2V2
                
                                   =      1.52 L
เมื่อเพิ่มความดันเป็น 1500 มิลลิเมตรปรอท แก๊สจะมีปริมาตร 1.52 ลิตร

  1. ก๊าซจำนวน 3.0 กรัม ปริมาตร 224 ลบ.ซ.ม. เมื่อความดัน 755 มม.ปรอทถ้าเปลี่ยนความดันเป็น  760 มม.ปรอท โดยให้อุณหภูมิคงที่แล้วปริมาตรของก๊าซจะเป็นเท่าไร

  1. ก๊าซไนโตรเจนมีปริมาตร 30    ลิตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ เมื่อต้องการให้ก๊าซไนโตรเจนมีปริมาตร 1.5   ลิตร จะต้องใช้ความดันเท่าไร สมมติว่าอุณหภูมิคงที่และก๊าซไนโตรเจนมีพฤติกรรมแบบก๊าซในอุดมคติ

วิธีทำ              จากสูตร         P1V1         =         P2V2  
                                V1              =        30  ลิตร
                                    P1          =        1  บรรยากาศ
                                    V2          =        1.5  ลิตร
                  แทนค่า      1   x  30         =         P2   x  1.5 
                               P2               =        [1  x  30] / 1.5
                                                 =       20 บรรยากาศ
      เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความดัน  20  บรรยากาศ

 

ตัวอย่างการคำนวณเรื่องกฎของชาร์ล


  1. ก๊าซ A 8 ลิตรที่ STP จะมีปริมาตรเท่าใดที่ 37 องศาเซลเซียส ความดัน 1 atm

วิธีทำ   เมื่อมวลและอุณหภูมิคงที่   V1  / T 1    =    V2  / T2
V1    =    8    ลิตร     :      P1    =    1  atm      :      T1    =    273  K
(  STP หมายถึง ความดัน 1 atm  0 องศา  หรือ  273  K  )
P2    =    1  atm      :       T2    =    273 + 37     =    310    K   
แทนค่า                    8  /  273     =    V2  /  310
V2     =     [ 8 x 310 ] / 273    =    9.08  ลิตร

   ที่ 27 องศาเซลเซียส ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 250 ลบ.ซ.ม. ที่ 1 atm ถ้าลดปริมาตรลง 10% จะใช้ อุณหภูมิเท่าใดเมื่อความดันคงที่

วิธีทำ          ปริมาตร         100    ลบ.ซ.ม.       ลดลง          10             ลบ.ซ.ม.
ปริมาตร    250   ลบ.ซ.ม.       ลดลง       =    [ 10 / 100 ]  x  250 = 25  ลบ.ซ.ม.            
เพราะฉะนั้น     V2   =  250  -  25   = 225  ลบ.ซ.ม.  , 
V1   =  250  ลบ.ซ.ม. :
T1  =  273 + 27 = 300K
จากสูตร  เมื่อมวลและความดันคงที่          V1  /  T 1    =      V2  /  T2     
แทนค่า            225  /  300      =      225  / T2
T1        =      [ 225  x  300 ]  /  250  =  270  K
เพราะฉะนั้นต้องทำที่อุณหภูมิ    =  270 - 273  =  -3 องศาเซลเซียส  

 

Back <<< กฏของบอยล์

edit @ 10 Feb 2011 12:28:50 by PheThai

edit @ 10 Feb 2011 12:35:08 by PheThai

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (1.47.40.25|1.47.40.25) on 2015-07-19 15:58

#1 By (1.179.177.233|1.179.177.233) on 2015-01-10 17:33