กฏรวมแก๊ส

posted on 10 Feb 2011 12:06 by phethai

กฏรวมแก๊ส  


            นื่องจากกฎของบอยล์และชาร์ลกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดัน และปริมาตรกับอุณหภูมิ แต่การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สในขณะที่มวลมีค่าคงที่
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน อุณหภูมิ และปริมาตรที่แสดงไว้นี้เรียกว่า “กฎรวมแก๊ส” ซึ่งสามารถไปใช้ในการคำนวณหาความดัน ปริมาตรและอุณภูมิของแก๊สได้ จากกฎของบอยล์ ชาร์ลและเกย์ – ลุสแซก ทั้งสามนี้สามารถนำมารวมได้เป็นกฎรวมแก๊ส ดังสมการ


\frac {P_1V_1} {T_1} = \frac {P_2V_2} {T_2}

ตัวอย่าง
แก๊สชนิดมีปริมาตร 10 ลิตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 0 เซลเซียส ถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนเป็น 11.5 ลิตร และ 900 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ จงหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยองศาเซลเซียส
วิธีทำ
P1      =        1 atm [760mmHg]    P2      =        900 mmHg
V1      =        10 L                  V2      =        11.5 L
T1      =        273 K                 T2      =        ?  K
แทนค่าในสูตร
\frac {P_1V_1} {T_1} = \frac {P_2V_2} {T_2}

T2      =        900 x 11.5 x 273
760 x 10
T2      =        372 K
t 0      =        372 – 273
         =        99 0 C
อุณหภูมิของแก๊สที่เปลี่ยนแปลง เท่ากับ 99 0 C                ตอบ
 

Back <<< ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

Next >>>> แก๊สอุดมคติ

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (49.230.144.134|49.230.144.134) on 2015-02-04 10:16

#2 By (49.230.89.92|10.77.37.155, 49.230.89.92) on 2014-01-24 10:46

#1 By สุพะ รัช (103.7.57.18|118.172.154.185) on 2013-01-31 14:34