ความตึงผิว

posted on 10 Feb 2011 10:58 by phethai
ความตึงผิว

แรงที่ดึงโมเลกุลไว้ไม่ให้หลุดจากผิวหน้าของของเหลวเรียกว่า  แรงตึงผิวปริมาณของแรงตึงผิวขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้  
 
            แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลว 

          1. ถ้ามีมากของเหลวนั้นก็จะมีแรงตึงผิวมาก อุณหภูมิของของเหลว 
          2. ถ้าอุณหภูมิของเหลวเพิ่มขึ้น  แต่ละโมเลกุลมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยลง  จะทำให้แรงตึงผิวน้อยลง

    Back <<<

    Next >>>> การระเหย

    Comment

    Comment:

    Tweet