การระเหย

posted on 10 Feb 2011 10:59 by phethai

การระเหย (Evaporation) คือ

          กระบวนการที่ของเหลว เช่น น้ำเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด โดยเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับการกลั่น โดยทั่วไปเราสามารถรับรู้ถึงการระเหยได้ โดยดูจากน้ำที่ค่อยๆ หายไปทีละน้อย เมื่อมันกลายตัวเป็นไอน้ำ  การที่โมเลกุลของของเหลวจะระเหยได้จะต้องเป็นโมเลกุลที่อยู่บนพื้นผิว, อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม และมีพลังงานจลน์ภายในมากพอที่จะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเป็นแก๊ส เนื่องจากการระเหยจะต้องเกิดบนพื้นผิวด้านบนจึงทำให้อัตราการเกิดการระเหยจึงมีน้อย ซึ่งการที่โมเลกุลจะมีพลังงานจลน์ได้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมัน กระบวนการระเหยจะเกิดเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูง เมื่อโมเลกุลได้กระจายตัวออกไปกับการระเหย โมเลกุลที่เหลือจะมีพลังงานจลน์โดยเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ และอุณหภูมิจะลดลงตามไปด้วย ปรากฏการเช่นนี้เรียกว่า การเย็นลงโดยการระเหย ร่างกายมนุษย์ก็เช่นกัน ที่ใช้เหงื่อช่วยในการลดอุณหภูมิ
ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย

  1. อุณหภูมิ
               - ที่อุณหภูมิสูง ของเหลวจะระเหยได้มาก
               - ที่อุณหภูมิต่ำ ของเหลวจะระเหยได้น้อย

     2.ชนิดของของเหลว

            - ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก จะระเหยได้ยาก จึงระเหยได้น้อย

            - ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย จะระเหยได้ง่าย จึงระเหยได้มาก

   3.พื้นที่ผิวของของเหลว

            - ของเหลวที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก จะระเหยได้มาก 

            - ของเหลวที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสน้อย จะระเหยได้น้อย

   4.ความดันบรรยากาศ

            - ที่ความดันบรรยากาศสูง ของเหลวจะระเหยได้ยาก จึงระเหยได้น้อย

            - ที่ความดันบรรยากาศต่ำ ของเหลวจะระเหยได้ง่าย จึงระเหยได้มาก

   5.อากาศเหนือของเหลว

            - บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทหรือมีลมพัดตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยได้มาก

            - บริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเทหรือไม่มีลมพัดตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยได้น้อย

   6.การคนหรือกวน เมื่อมีการคนหรือกวนของเหลวของเหลวนั้นก็จะระเหยได้เร็วขึ้น ดังนั้น ของเหลวหนึ่งๆ จะระเหยกลายเป็นไอได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อ

            - พื้นที่ผิวของของเหลวนั้นเพิ่มขึ้น

            - ของเหลวนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น

            - ความดันของบรรยากาศเหนือของเหลวลดลง

            - อากาศเหนือของเหลวมีการถ่ายเทตลอดเวลา เพื่อป้องกันการอิ่มตัวของไอ

            - เมื่อมีการคนหรือกวนของเหลวนั้น

 

Back <<< ความตึงผิว

Next >>>> การเดือด 

edit @ 10 Feb 2011 11:22:59 by PheThai

edit @ 10 Feb 2011 11:26:06 by PheThai

Comment

Comment:

Tweet